Zmiana zasad agregacji okresu naliczania opłaty mocowej i korekta stawek tej opłaty na rok 2023

Od dnia 1.01.2023 zmianie ulega okres agregowania zużycia dla wyznaczenia opłaty mocowej z miesięcznego na dekadowy.

Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki skorygował stawki tej opłaty obowiązujące na rok 2023 r.

 

 

 

 

Nowelizacja ustawy o rynku mocy z dnia 23.07.2021 r. (Dziennik Ustaw z dnia 17.08.2021 r., poz. 1505) wprowadziła obowiązujące od dnia  1.01.2022 r. istotne zmiany w naliczaniu opłaty mocowej dla odbiorców grup taryfowych B (zasilanych z sieci średniego napięcia). Wdrożony został mechanizm redukcji należności z tytułu opłaty mocowej polegający na uzależnieniu należności z tytułu tej opłaty od równomierności poboru energii elektrycznej w ciągu doby.

 

Zasady naliczania opłaty mocowej dla odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia (grupy taryfowe B).


Do rozliczeń z tytułu opłaty mocowej wproadzone zostały opusty w naliczaniu tej opłaty zależne od różnicy w poborze energii pomiędzy godzinami poboru opłaty mocowej (dalej nazywanymi godzinami szczytowymi), a godzinami, w których opłata mocowa nie jest pobierana (dalej nazywanymi godzinami poza szczytem).


W zależności od wielkości tej różnicy, nazwanej parametrem "delta S",  odbiorcy zostali podzieleni na cztery kategorie:

 • kategoria K1 – różnica między szczytem i poza szczytem mniejsza niż 5%,
 • kategoria K2 – różnica między szczytem i poza szczytem od 5%, ale mniej niż 10%,
 • kategoria K3 – różnica między szczytem i poza szczytem od 10%, ale mniej niż 15%
 • kategoria K4 – różnica między szczytem i poza szczytem od 15% lub brak poboru energii w godzinach poza szczytem.

Okres kwalifikacji do wyliczenia różnicy wynosi 24 godziny (pełna doba liczona od godziny 0:00 do 23:59), z tym że:

 • w roku 2022 dane dobowe agregowane były w okresie miesięcznym,
 • w latach 2023-2024 agregowane bedą w okresach dekadowych (10 dni kalendarzowych),
 • od 1.01.2025 kwalifikacja odbywać się będzie w okresach dobowych.

 

Różnica będzie wyliczana w dni obowiązywania opłaty mocowej. W roku 2023, podobnie jak to było w roku 2022, są to dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opłata mocowa należna jest przez 15 godzin doby. Pierwsza z tych godzin rozpoczyna się o godzinie 7:00, a piętnasta – o godzinie 21:00.

 

Algorytm wyznaczania różnicy poboru (parametru "delta S") opisany jest poniższym wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

∆s –     różnicę średniego zużycia energii elektrycznej w godzinach w szczycie w okresie kwalifikacji i średniego zużycia energii elektrycznej w godzinach poza szczytem, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie kwalifikacji,
n –       godzinę przypadającą na godziny w szczycie w okresie kwalifikacji,
N –      liczbę godzin przypadającą na godziny w szczycie w okresie kwalifikacji,
m –      godzinę przypadającą w godzinach poza szczytem w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie kwalifikacji,
M –      liczbę godzin przypadających w godzinach poza szczytem w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie kwalifikacji,
ZSn –    wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę końcowego w godzinie n, wyrażony w MWh, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku,
ZPSm – wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę końcowego w godzinie m, wyrażony w MWh, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

 
Stawka pobieranej opłaty mocowej dla poszczególnych kategorii odbiorców wynosić będzie odpowiednio:

 • dla kategorii K1 – 17% opłaty mocowej,
 • dla kategorii K2 – 50% opłaty mocowej,
 • dla kategorii K3 – 83% opłaty mocowej,
 • dla kategorii K4 – 100% opłaty mocowej.

 

Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki opłata mocowa na rok 2023 wynosi 0,1024 zł/kWh netto.

 

W przyszłości zmodyfikowany sposób naliczania opłaty mocowej stosowany będzie także dla odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia:

 • od dnia 1.01.2025 r. dla odbiorców o mocy umownej większej niż 16 kW, z wyłączeniem odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy,
 • od dnia 1.01.2028 r. dla pozostałych odbiorców (w tym ryczałtowych oraz odbiorców w gospodarstwach domowych).

 

Ustawa daje odbiorcy, który w ramach umowy zasilany jest z kilku punktów poboru, prawo do agregowania zużyć na poszczególnych punktach poboru dla potrzeb wyznaczenia opłaty mocowej.  Agregowanie odbywa się na podstawie wniosku.

 


Metoda wyznaczania parametru ∆s zaprezentowana jest w poniższym przykładzie:

wskaźnik dla godzin szczytowych:  4876,8 : 345 = 14,13565
wskaźnik dla godzin poza szczytem:  2457,0 : 207 = 11,86957
((14,13565 : 11,86957) -1)*100% = 19,092%

 


Zasady naliczania opłaty mocowej dla odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia (grupy taryfowe C i G).

Dla odbiorców grup taryfowych C zasilanych z sieci niskiego napięcia o mocy umownej powyżej 16kW zasady naliczania opłaty mocowej nie ulegają zmianie. Należność z tytułu opłaty mocowej naliczana będzie od zużycia energii elektrycznej w godzinach obowiązywania opłaty mocowej (godzinach szczytowych) przemnożonych przez stawkę opłaty mocowej. Nie będzie dla tych odbiorców stosowany mechanizm zmniejszenia opłaty mocowej wynikający z równomierności poboru określonego współczynnikiem "delta S".

 

Odbiorcy w grupach taryfowych C  o mocy umownej poniżej 16kW oraz grupy taryfowej G zużywający energię elektryczną na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

rozliczani będą tak jak dotychczas, tj. w sposób ryczałtowy, wg stawek ustalonych dla ostatniego rocznego zużycia energii elektrycznej. Kwalifikacja do przedziału zużycia odbywa się na koniec każdego okresu rozliczeniowego.


Stawki opłaty mocowej na rok 2023 dla odbiorców ryczałtowych:

Przedział zużycia energiiStawka opłaty mocowej (zł/mc)
netto
 odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej poniżej 500 kWh 2,38
 odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 500 kWh do 1200 kWh 5,72
 odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 1200 kWh do 2800 kWh9,54
 odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 2800 kWh

13,35

 

W przyszłości sposób naliczania opłaty mocowej stosowany dla odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia (opisany powyżej) będzie także stosowany dla odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia, z następującymi terminami jego wprowadzenia:

 • od dnia 1.01.2025 r. dla odbiorców o mocy umownej większej niż 16 kW, z wyłączeniem odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy,
 • od dnia 1.01.2028 r. dla pozostałych odbiorców (w tym ryczałtowych oraz odbiorców w gospodarstwach domowych).