Ustawa z 7 października 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127) weszła w życie 18 października 2022 r. (dalej jako: Ustawa). Nowelizacja przepisów Rządowej Tarczy Solidarnościowej

Kto powinien złożyć oświadczenie?

  1. Wskazane w Ustawie oświadczenie (dostępne tutaj) w celu zastosowania obniżenia ceny energii elektrycznej dla limitu zużycia wynoszącego maksymalnie 2600 kWh albo 3000 kWh winni złożyć następujący odbiorcy uprawnieni:
    • odbiorcy uprawnieni korzystający z energii elektrycznej, którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkują wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie Ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – przysługuje limit 2600 kWh,
    • odbiorcy uprawnieni korzystający z energii elektrycznej, którzy prowadzą gospodarstwo rolne – przysługuje limit 3000 kWh – wraz z kopią decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego (w oświadczeniu prosimy o podanie numeru tej decyzji),
    • odbiorcy uprawnieni korzystający z energii elektrycznej, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej – przysługuje limit 3000 kWh – wraz z kopią Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu prosimy o podanie numeru Karty).
  2. Brak jest konieczności składania oświadczenia przez odbiorców zużywających energię elektryczną w grupie taryfowej G w 2023 r. do limitu zużycia 2000 kWh.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kiedy można złożyć oświadczenie?
Jeśli w dniu wejścia w życie Ustawy przysługuje limit 2600 kWh lub 3000 kWh lub nabycie prawa do zwiększonego limitu nastąpiło do końca 2022 r., oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

Jak postąpić w przypadku nabycia uprawnień w trakcie 2023 r.?
Jeśli nabycie uprawnień do zwiększonego limitu nastąpi w trakcie 2023 r., oświadczenie należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii elektrycznej zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., poczynając od miesiąca nabycia uprawnień.
W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone później niż 30 dni od daty nabycia uprawnień, limit zużycia energii elektrycznej zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

W jaki sposób złożyć oświadczenie?
Oświadczenie można złożyć w dwóch formach:
1.    papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, które należy złożyć osobiście albo przesłać listownie na adres: ESV S.A., ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice;
2.    elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu), które należy przesłać
       na adres: bok@esv.pl.

Nie można złożyć oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

Co w sytuacji, gdy nowa umowa zostanie podpisana w trakcie 2023 r. na nowe PPE?
Jeśli w 2023 r. odbiorca uprawniony rozpoczął korzystanie z nowego punktu poboru energii PPE (nowa umowa), limit zużycia zostanie wyliczony proporcjonalnie do liczby dni wykorzystywania tego PPE w 2023 r.

Co w sytuacji, gdy w trakcie 2023 r. zostanie przepisany licznik?
Jeśli w 2023 r. zostanie podpisana umowa po przejęciu licznika od innego odbiorcy, limit zużycia w takim PPE będzie naliczany od początku 2023 r. Jeśli poprzedni użytkownik przed przekazaniem licznika zużył część lub cały limit dla PPE, limit dla nowej umowy zostanie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jak będzie obliczony przysługujący limit zużycia energii elektrycznej dla Prosumenta?
W przypadku rozliczenia w systemie prosumenckim, zużycie energii elektrycznej w ramach limitu zostanie naliczone po rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci.

Chcesz poznać ofertę?

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.